شرکت سپنـد پارت

تعمیر تجهیزات پزشکی در شیراز

فیلتر

 420nm for Acne removal,Vascular
treatment

510nm for pigmentation
therapy,Remove freckles

560nm for Skin rejuvenation,wrinkle
removal

585nm for remove Red blood silk

 
640nm for hair removal
light skin

 
690nm for hair removal
brown skin

755nm for hair removal
black skin
 
فیلتر